Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.sneakaces.com e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων, μέσω του Διαδικτύου, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Εφεξής η «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, οδός Μύλλερ 5, Αθήνα.

Παρακάτω παρατίθενται οι απαραίτητοι όροι, οι οποίοι διέπουν την επικοινωνία μας και συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.sneakaces.com. Πριν την επίσκεψη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου, όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, δεδομένου του γεγονότος, ότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.sneakaces.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης απαγορεύεται ρητώς η χρήση του on line καταστήματος.

1. OΡΟΙ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. ΠΑΡΕΧOΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο www.sneakaces.com και αποποιείται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες αυτές.

Η χρήση του www.sneakaces.com και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο (π.χ εικόνων και φωτογραφιών που αποτυπώνουν ειδικά χαρακτηριστικά προϊόντων όπως το χρώμα, η ραφή, το μέγεθος κλπ) γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται, ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν χωρίς οιαδήποτε εγγύηση.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο www.sneakaces.com επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του δικτυακού τόπου www.sneakaces.com.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση κάποιου επισκέπτη/χρήστη στο www.sneakaces.com οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στο www.sneakaces.com θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο ή ότι ο διακομιστής (server) που καθιστά διαθέσιμο το www.sneakaces.com δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (π.χ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων).

Η Εταιρεία και οι τρίτοι που συνεισφέρουν υλικό στο www.sneakaces.com ή εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν καμία (δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική, ποινική ή άλλη) ευθύνη για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, υλική ή άυλη, θετική ή αποθετική ή άλλη ζημία που σχετίζεται ή απορρέει από την πρόσβαση ή πλοήγηση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου, από τις πληροφορίες και προτάσεις που περιέχονται στο www.sneakaces.com ή από τη λήψη ή αποθήκευση (downloading) οιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται ενδεικτικά ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω σφαλμάτων (bugs), ενεργειών, παραλείψεων, διακοπών, ελαττωμάτων, ιών Η/Υ, απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης των μηνυμάτων και δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, από οιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος ή οιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κτλ.

Ο παρών δικτυακός τόπος συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους (σύνδεσμοι – links), για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας και τις υπηρεσίες των οποίων δεν ευθύνεται η Εταιρεία αλλά οι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ελέγχουν τους δικτυακούς αυτούς τόπους. Με την είσοδό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται ο δικτυακός τόποςwww.sneakaces.com.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ορθή χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε άλλες εταιρίες και των οποίων οι εφαρμογές τους τυγχάνουν να βρίσκονται αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο www.sneakaces.com.Ειδικότερα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα, στα τεχνικώς επιτρεπόμενα πεδία, να παρέμβει, εκφράζοντας τη γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία («Like»), ή/και ακόμα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία («share») μέσω ειδικών εφαρμογών που παρέχονται για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Η λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της εταιρίας. Ειδικότερα, ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sneakaces.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sneakaces.com παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ) και τα προϊόντα που διατίθενται, μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Το δικαίωμα αυτό του χρήστη σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου ή/και εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης των συστατικών του στοιχείων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέροντας τον πηγαίο κώδικα, το πρόγραμμα κλπ) και επιβάλλει την τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU/GPL.|

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.sneakaces.com ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.sneakaces.com και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες του www.sneakaces.com χρησιμοποιούν το δικτυακό αυτόν τόπο με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (web sites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η λήψη υλικού (download) από το δικτυακό τόπο www.sneakaces.com γίνεται προαιρετικά από τους επισκέπτες/χρήστες και με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στο σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή η απώλεια δεδομένων που απορρέει από τη λήψη του υλικού αυτού βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sneakaces.com αποδέχονται, ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της διαδικτυακής / τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο www.sneakaces.com είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

O χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να εγγραφεί στο συναθροιστή αναρτήσεων (RSS feed) και να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις για τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των αναρτήσεων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για διαγραφή από το συναθροιστή.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, τηρώντας τους επί μέρους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις συναλλαγές τους, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χρηστών είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν στον εκάστοτε χρήστη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και την διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (email) όσο συχνά επιθυμεί. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η εταιρεία μας συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης να αλλάζει το password σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης). Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων και για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) – 128bit.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας. Σε όποιο σημείο του site ο χρήστης εισάγει προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση.

Σε κανένα σημείο η Εταιρεία δεν αποθηκεύει στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη.

Ο χρήστης κατά την διαδικασία πληρωμής μεταφέρεται στην υπηρεσία Viva Payments. Η Viva Payments είναι Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της Viva Payments. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη και δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας στην Viva Payments είναι εμπιστευτικές.

Η Viva Payments δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα προσωπικά και απόρρητα δεδομένα των πελατών της Viva Payments είναι αποθηκευμένα μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή στα συστήματα της Viva Payments, χωρίς άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών που προσφέρει η εταιρεία Viva Payments, η Εταιρεία συνιστά την επίσκεψη του χρήστη στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://travel.viva.gr/en/privacy-policy.

Επιπλέον κατά την εγγραφή του χρήστη στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας κρυπτογραφείται το password αυτού και αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων της Εταιρείας με μονόδρομη κρυπτογράφηση MD5. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: – Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.

– Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εκάστοτε χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

– Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

– Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

– Για την ασφάλεια του χρήστη, θα πρέπει και ο χρήστης να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται, μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

7 .ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων.

Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

(α) την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής,

(γ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή “ΑΠΟΔΟΧΗ” που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να βρει τα ίδια ακριβώς προϊόντα με αυτά του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι εξακολουθούν αυτά να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και στο φυσικό κατάστημα και ότι δεν έχουν εξαντληθεί. Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος.

Η παραγγελία θα αρχειοθετείται.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στον χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα, που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία συνιστά ο χρήστης να επανελέγχει, να διορθώνει και να εγκρίνει με μεγάλη προσοχή την παραγγελία του πριν την τελική ηλεκτρονική επιλογή αυτής προς καταχώρηση, προς αποφυγή τυχόν λαθών κατά την διαδικασία επιλογής των προϊόντων, δυνατότητα που του δίνεται άλλωστε μέσα από το σύστημα πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία αποδέχεται την παραγγελία όπως αυτή καταχωρείται ηλεκτρονικά και ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς το επιλεχθέν περιεχόμενο αυτής κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης. Διευκρινίζεται, ότι δύναται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας να συμφωνηθεί η παραλαβή του πωλούμενου προϊόντος από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας από τον ίδιο τον χρήστη ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:

(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή

(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,

(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

(δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

8. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης έχει δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, να αποφασίσει αν θα κρατήσει το προϊόν ή θα το επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Προκειμένου να επιστραφεί το προϊόν ο χρήστης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει στην Εταιρεία το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που του χορηγείται σε έντυπη μορφή μαζί με την αποστολή της παραγγελίας.

Στο έντυπο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο άλλο ή επιστροφή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού που κατέβαλε (δικαίωμα υπαναχώρησης), ενώ του δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν. Σε περίπτωση απώλειας του εντύπου ή εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να το αναζητήσει και σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και να το αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην Εταιρεία.

Το ως άνω έντυπο πρέπει να αποσταλεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Εταιρείας: returns@sneakaces.com Α) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της ειδικής συσκευασίας του, όπως αυτή έχει αποσταλεί από την Εταιρεία, προς επιστροφή.

Η Εταιρεία, αφού βεβαιωθεί ότι το προϊόν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μέσα στην ειδική συσκευασία του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που της κατέβαλε ο χρήστης/ πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του χρήστη μέσω πληρωμής Paypal η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης καλύπτεται από τους όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία Paypal.

Β) Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε, ή δεν τον ικανοποιεί (πχ. δεν είναι κατάλληλο το νούμερο, κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που o χρήστης/πελάτης στείλει το δέμα προς επιστροφή, η Εταιρεία θα το παραλάβει εντός 2-3 εργάσιμων ημερών αν πρόκειται για επιστροφές από Ελλάδα και μέσω της ACS ή εντός 4-5 εργάσιμων ημερών αν πρόκειται για επιστροφές από χώρες εκτός Ελλάδας και μέσω των DHL.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιλέξει άλλες μεταφορικές εταιρείες, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και συνεπώς δεν εγγυάται για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που της έχουν επιστραφεί. Με την παραλαβή του προϊόντος, η Εταιρεία προβαίνει στην απαραίτητη επεξεργασία του αιτήματος του χρήστη και τον ενημερώνει για την διεκπεραίωσή του.

Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού.

Σε περιπτώσεις συγκεκριμένων μεγάλων προσφορών (Bazaar, Clearance, κλπ.) που ανακοινώνονται από την Εταιρεία δεν ισχύουν αλλαγές / επιστροφές προϊόντων όπως και χρηματική επιστροφή.

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

– Πληρωμή με κάρτα μέσω του online συστήματος συναλλαγών, Viva Payments

– Πληρωμή με κάρτα μέσω της εταιρείας και πλατφόρμας Paypal.

Η Paypal αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

– Με πληρωμή Μετρητοίς, εφόσον έχει συμφωνηθεί η παραλαβή του προϊόντος από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 

10. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το κόστος των μεταφορικών αλλά και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων
διαμορφώνεται ως εξής:

Ελλάδα

Μεταφορική Εταιρεία: ACS Courier

Χρόνος Αποστολής: 2-3 εργάσιμες (3-4 ημέρες για τις απομακρυσμένες περιοχές)

Μέρες και ώρες παράδοσης: Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00-17:00 και Σάββατα 9:00-15:00

Κόστη Αποστολής:

Για αγορές ΑΝΩ των 100 ευρώ η αποστολή τους γίνεται ΔΩΡΕΑΝ!

Αποστολή Εντός Αττικής χρέωση 2,50 ευρώ χωρίς αντικαταβολή (μετά από πληρωμή με κάρτα μέσω Paypal).

Αντικαταβολή σε ΟΛΗ την Ελλάδα χρέωση 4 ευρώ.

Στην περίπτωση που η περιοχή που μένει ο χρήστης δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο
της ACCS, η Εταιρεία έχει την ευθύνη να αποστείλει την παραγγελία
με εναλλακτικό τρόπο, πάλι με δωρεάν έξοδα μεταφορικών για τον χρήστη, εφόσον
πρόκειται για αγορές πάνω από εκατό (100,00) ευρώ σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Καθυστέρηση παραγγελίας:

Η εκτέλεση της παραγγελίας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

– Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε
περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση
της παραγγελίας.

– Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) επικοινωνία με το χρήστη (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα
στην παραγγελία του, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του)
επειδή πχ τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

– Σε περιόδους στις οποίες λόγω του μεγάλου όγκου και των αυξημένων παραγγελιών
η Εταιρεία αδυνατεί να τηρήσει τις αυστηρές χρονικές προθεσμίες επεξεργασίας
και αποστολής της παραγγελίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση να
καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να τηρηθούν οι ως άνω προθεσμίες χωρίς
όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα καταστεί εφικτό.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την εταιρία, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων.

Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και την εταιρία. Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

Στην ιστοσελίδα παρέχεται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ακολουθείται η εκδοχή της ελληνικής μετάφρασης. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Επικοινωνία“.

ΑΦΜ 106423510
ΜΥΛΛΕΡ 5, ΑΘΗΝΑ ΤΚ10444
2106753564
info@sneakaces.com